15.8.15

အား... နာတယ္ တျဖည္းျဖည္းလုပ္မွရမွာတဲ့ (ျမန္မာ)

ေဆာ္ကေျပာတာဗ်ာ

အား နာတယ္ တျဖည္းျဖည္းလုပ္မွရမွာတဲ့

ေဆာ္ဘာေျပာေျပာဘဲက တမုန္းဆြဲတာ နားေတာင္မနားဘူးဗ်ာ

ေဆာ္ကနို ့ေတာ္ေတာ္လွတယ္ဗ်ာ အသီးေလးေတြက ခၽြန္ခၽြန္

ေသးေသးေလးေတြဗ်ာ ေအာက္ကလင့္မွာ မူဗီေဒါင္းပါ

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

++++++++++++++++++++1 comment: