1.6.15

ပန္ကာဖြင့္ျပီး အမုန္းဆြဲ - ျမန္မာစစ္စစ္မူဗီ

ပူလို ့အိုက္လို ့နဲ ့တူတယ္ဗ်ာ

ပန္ကာဖြင့္ျပီးအမုန္ဆြဲတာ

ဘဲကဆြဲတာမဟုတ္ဘူးေနာ္ ေဆာ္က အေပၚကိုတက္ျပီးဆြဲတာ

ေကာင္းဘြိဳင္ျမင္းစီးေပါ့ဗ်ာ

ေဆာ္ကေတာ္ေတာ္ေလးမိုက္တယ္ဗ်ာ

အိုးေလးဆိုတာ စင္းျပီးလံုးေနတာပဲ

ေအာက္ကလင့္မွာမူဗီေဒါင္းျပီးၾကည့္လိုက္ပါေနာ္

မူဗီေဒါင္းရန္ - ဒီေနရာကိုနွိပ္ပါ 

***************************


No comments:

Post a Comment